September 6, 2017

Annex at Oxford, Miami University of Ohio. Trinatas